Zakon o slatkovodnom ribarstvu

Zakon o slatkovodnom ribarstvu

 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_06_63_1232.html